ESITTELY
KOHTEIDEN LUETTELO
Varhaista Fennicaa
Fennicaa 1800-luvulta alkaen 
Karttoja
Käsikirjoituksia
Ulkomaisia arvoteoksia
Slavican helmiä
TUKIJAT
Pelasta KIRJA
Lahoittajien pelastamat kohteet ja linkit digitoituihin teoksiin

Karttoja

SIVUT 1 2
333

333 Sarja liikennekarttoja

YLEINEN LIIKENNEKARTTA 1921-1928. Signum III.15.a/2,6.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

2 X 200 €

Doria

332

332 Automobiilikartta

AUTOMOBIILI- JA MAANTIEKARTTA YNNÄ SHELL-BENSIINIASEMAT = AUTOMOBIL- OCH LANDVÄGSKARTA JÄMTE SHELL-BENSINSTATIONER. 1:1000000. Kansinimeke: Suomen auto- ja maantiekartta (kotelossa osina) Signum III.15.b/12.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

400 €

Doria

330

330 Kuopion läänin teitä

KUOPIO LÄNS VÄGAR, 1860 Liewendal. Signum III.15.b/7.

TUKIJA: Myyntijohtaja Risto Korhonen

200 €

Doria

329

329 Suomen tiekartta

WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850 / på G. O. Wasenius' förlag. Wasenius v. 1850. Signum III.15.b/6.

TUKIJA: Ekonomi Ilkka Talvitie

200 €

Doria

328

328 Suomen suurruhtinaskunnan posti- ja tiekartta

POST- OCH VÄG-KARTA ÖFVER STOR FURSTENDÖMET FINLAND, med stöd af kartor utgifne af general landtmäterikontoiret, general staben, St petersburgska postamtet, herrar Schubert, Ekelund, Brummer, von Knorring med flere och tillförlitligaste väga-uppgifter af alla Storfurstendömets herrar gouverneurer samt enskilta bidrag utarbetad åren 1846 och 1848 af berndt Ad. Lindeman postmästare. På J. S. Frenckell & sons förlag. – 1 kartta : vär. 94,5 x 62,5 cm Signum III.15.b/5.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

200 €

Doria

327

327 Varhainen Pohjanmaan tiekartta

ONGEFÄRLIG CHARTA ÖFVER ÖSTERBOTTENS LÄN, SOM UTMÄRCKER DESS WÄGAR STRÖMMAR OCH PASSAGER VID HVARJEHANDA PÅKOMMANDE RÖRELSER. Egenhändigt tecknad af lands höfningen Piper. – 37,7 x 20 cm Signum III.15.b/3.

TUKIJA: Petri Mäkelä

Doria

326

326 Suomen tiekartta 1800-luvun alusta

WÄG-KARTA ÖFVER FINLAND / utgifven af Kongl. Lantmäteri kontoret 1806. Stucken af C. G. Lundgren. – 1 kartta : vär., 44,5 x 49,3 cm Signum: III.15.b/2.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

200 €

Doria

325

325 Kansalliskokoelman varhaisimpia tiekarttoja

WÄGE-CHARTS ÖFWER FINLAND OCH NORRLAND. [1768 tai 1743]. Hör till Biurmans Wägvisare etc. C. Bergquist sc. – 1 kartta : vär. 31,3 x 27 cm Signum III.15.b/1.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

200 €

Doria

324

324 Venäjän Euroopan puoleinen osa

CHARTE VON DEM EUROPÄISCHEN RUSSLAND. Berichtet im Jahre 1817. Weimar 1820.

TUKIJA: FM Maija Salovaara-Korhonen

200 €

Doria

323

323 Lappi ja Venäjän pohjoisosa

Antonio Zatta, LA LAPPONIA RUSSIA / COI GOVERNI DE OLONECHOI , CARELIA / BIELOZERO ED. INGRIA / NELLA RUSSIA EUROPEA / DI NUOVA PROJEZIONE. Venezia 1782 /Presso Antonio Zatta. – 1 kartta : vär. 30 x 47 cm. Signum I.3/19.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

200 €

Doria

322

322 Suomi Venäjän naapurina

Robert de Vaugondy, PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA RUSSIE EUROPÉENNE OU SONT DISTINGUÉES EXACTEMENT TOUTES LES PROVINCES, D'APRÉS LE DÉTAIL DE L'ATLAS RUSSIEN. 1753. – 1 kartta : vär. 61,5 x 50 cm. Signum I.3/22.

TUKIJA: Prof. Seppo Hentilä

200 €

Doria

321

321 Skandinavian kuningaskunnat ja provinssit

William Berry / Nicholas Sanson, SCANDINAVIA AND ITS CONFINES IN WHICH ARE THE KINGDOMS OF SWEDEN, DENMARK AND NORWAY DIVIDED INTO THEIR PRINCIPALL PROVINCES. London 1684. Signum I.2/109.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

200 €

Doria

320

320 Suomi Venäjän naapurina

William Berry / Nicholas Sanson, RUSSIA ALBA OR MOSCOVIA DIVIDED ACCORDING TO EXTENT OF THE KINGDOMS, DUKEDOMS, PRINCIPALITIES, PROVINCES AND PEOPLES. London 1682. – 1 kartta : vär., 62 x 91 cm. Signum I.3/20.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

200 €

Doria

319

319 Gyldénin kaupunkikartat

C. W. Gyldén, PLANKARTOR ÖFVER STÄDERNA I FINLAND. 1837-1843.

TUKIJA: Kari Suokon rahasto

2 000 €

Doria

318

318 Maakuntien ja läänien karttoja: Inkerinmaa ja Venäjän-Karjala

A. Borghi, INGRIA, E LA CARELIA RUSSA. Tratte da una Carta del Golfo di Finlandia publicata dal Banco di Agrimensura di Stockolm nel 1788. Ab. Borghi disegno. Siena 1790. Presso Pazzini Carli. Pasguali scrisse. 30,5 x 23 III.2./101

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

317

317 Maakuntien ja läänien karttoja: Hämeen ja Kymen läänien rajoilta

CHARTA ÖFWER GRÄNSSKILNADEN MELLAN TAVASTEHUS OCH KYMENEGÅRDS LÄNER ifrån Kiältis till Naulasari råställe och vidare till Pyhävesi sjön. Afmätt år 1748. (Käsinpiirretty) 42 x 24,5 III.2./99

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

316

316 Maakuntien ja läänien karttoja: Hämeen, Savon ja Kymin alueita

CHARTA ÖFWER EN DEL AF TAWASTLAND samt Heinola capell i Savolax och Itis sockn i Kymmenegårds lähner. Käsinpiirretty ja väritetty, kankaalle liimattu. 56 x 98 III.2./98

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

315

315 Maakuntien ja läänien karttoja: Savo

SAVOLAX LÄHN. (Sysmä, Hardola, Hirvensalmi, St Michels, Jockas, Sulkava, Menduharju, Christina, Pumala socknar och capeller.) Käsinpiirretty ja väritetty, kankaalle liimattu. 56 x 103,3 III.2./97

TUKIJA: Äänekosken liike-ja virkanaiset ry

200 €

Doria

314

314 Maakuntien ja läänien karttoja: Käkisalmi

E.A. Utter/ C. Beckman, GEOGRAPHISK CHARTA ÖFVER SÖDRA DELEN AF KEXHOLMS LÄN med Pärno ström och ladugårdarne samt stadens dels häfde- dels afråade ägor. Författad år 1651 af Landtmätaren Eric Andersson Utter. Copierad uti Kongl. Landtmäterie-Contoiret i Stocholm år 1791 af Carl Beckman. (Myös saksal. nimeke.) 67,5 x 136,5 III.2./62

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

313

313 Maakuntien ja läänien karttoja: Etelä-Pohjanmaa

J.R. Aspelin, ETELÄ POHJANMAAN KARTTA 1550-60. Kokoilemia muinaistutkinnon alalta. Julkaissut J.R. Aspelin. 1871.- Lith. F. Tilgmann, Helsingfors. 24,8 x 24,5 III.2./53

TUKIJA: Ari Aallon rahasto

200 €

Doria

312

312 Maakuntien ja läänien karttoja: Viipurin lääniä

GEOGRAPHISCE CHARTAE ÜBER DAS WIBURGSCHE, Friedrichshamnsche, Willmanstrandsche, Neüschlottsche und Kexholmsche Kreis Des Wiburgschen Gouvernements, Verfasset Im Jahr. 1788. (Piirretty käsin.) 89,6 x 90,7 III.2./34

TUKIJA: Lehtori Leena-Maija Åberg-Reinke

200 €

Doria

311

311 Maakuntien ja läänien karttoja: Uusimaa ja Häme

KARTA ÖFVER EN DEL AF NYLAND OCH TAVASTLAND, från Helsinge till Elimä, från Hauho till Vuohijärvi. Tuschritning, sannolikt från början af 1800-talet.] c. 43,5 x 39 III.2./24

TUKIJA: Ari Aallon rahasto

200 €

310

310 Maakuntien ja läänien karttoja: Pohjanmaa ja Kainuu

CHARTA ÖFVER ÖSTERBOTTEN OCH CAIANENBORGS LÄN. Ritad för hand. 54 x 43,5 III.2./23

TUKIJA: DI Kari Karjalainen

200 €

Doria

309

309 Maakuntien ja läänien karttoja: Pohjanmaa ja Kainuu

H. Aspegren, CHARTA ÖFVER ÖSTERBOTN sammandragen utaf Geometriske, Charta Värcken af Hans Henric Aspegren Ph. Doctr. Mag- och Ingenieur. Ritad för hand. 54,5 x 42,7 III.2./22

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

308

308 Maakuntien ja läänien karttoja: Ahvenanmaa

C. Tärnström, CHARTA ÖFVER ÅLAND. Del. C(hristophorus) T. (ärnström). Sc. C.G.W. (Medföljt C. Tärnströms afhandling Specimen historicum de Alandia. Upsaliae 1739.) 20,5 x 30 III.2./10

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

307

307 Maakuntien ja läänien karttoja: Neva-joki ja Laatokka

TECENIE NEVY REKI IZ LADOSKAGO OZERA K ST. PETERBURGU. - Fluvius Newa e Lacu Ladoga Petropolin versus procurrens. (Pars Kareliae.) S.l. & a. 45,4 x 60,3 III.2./9

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

306

306 Maakuntien ja läänien karttoja: Inkerinmaa ja Karjala, venäläinen kartta

KARTA INGERMANLANDII I KARELII, pecatana pri Imperatorskoj Akademii Nauk. S.l. & a. 60,3 x 46 III.2./8

TUKIJA: FM Maria Hokkanen

200 €

Doria

305

305 Varhaisia Suomen valtiollisia ja hallinnollisia yleiskarttoja

MAGNUS DUCATUS FINLANDIAE. (1700-luku.) 49,8 x 57 III.1./7

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

304

304 Varhaisia Suomen valtiollisia ja hallinnollisia yleiskarttoja

INNEMING VAN TAVASTHUS IN FINLANT, door den Graef van Apraxin etc. nevens de groote nederlage der Zweden, met verlies hunner Trommels en Velt tekenen, en een groot getal van Krygs benden; voorgevallen den 6 van Wynmaent 1713. Tavasthusa in Finlandia expugnata a Comite Apraxino etc. cum magna clade Suecorum, et jactura tympanorum et vexillorum, multarumque copiarum militarium 6 die Oct: an: 1713. 13,4 x 17,4 III.1./6

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

303

303 Varhaisia Suomen valtiollisia ja hallinnollisia yleiskarttoja

T.C. Lotter, MAGNI DUCATUS FINLANDIAE RUSSIAE PARTIM, partim Sueciae subjecti; Sinus item Bothnici ac Finnici nova et accurata delineatio. Calamo et sumtibus Tobiae Conradi Lotter, Geogr. Aug. Vind. Cum Priv. S. Vic. in part. Rheni Suev. et Franc. juris. 48,4 x 56,1 III.1./5

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

200 €

Doria

SIVUT 1 2