PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
Tidig finländsk litteratur
Nyare finländsk litteratur
Kartor
Handskrifter
Värdefulla utländska verk
Slavicas pärlor
SPONSORER
Rädda BOKEN
De i programmet bevarade objekten med länkar till digitala verk

Kartor

SIDA 1 2
329

329 Vägkarta över Finland

WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850 / på G. O. Wasenius' förlag. Wasenius v. 1850. Signum III.15.b/6.

SPONSOR: Ekonom Ilkka Talvitie

Doria

319

319 Gyldéns plankartor

C. W. Gyldén, PLANKARTOT ÖFVER STÄDERNA I FINLAND. 1837-1843.

SPONSOR: Kari Suokkos fond

2 000 €

Doria

318

318 Landskaps- och länskartor: Ingermanland och ryska Karelen

A. Borghi, INGRIA, E LA CARELIA RUSSA. Tratte da una Carta del Golfo di Finlandia publicata dal Banco di Agrimensura di Stockolm nel 1788. Ab. Borghi disegno. Siena 1790. Presso Pazzini Carli. Pasguali scrisse. 30,5 x 23 III.2./101

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

317

317 Landskaps- och länskartor: Gränsen mellan Tavastehus och Kymmenegårds län

CHARTA ÖFWER GRÄNSSKILNADEN MELLAN TAVASTEHUS OCH KYMENEGÅRDS LÄNER ifrån Kiältis till Naulasari råställe och vidare till Pyhävesi sjön. Afmätt år 1748. (Ritad för hand) 42 x 24,5 III.2./99

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

316

316 Landskaps- och länskartor: Delar av Tavastland, Savolax och Kymmenegårds län

CHARTA ÖFWER EN DEL AF TAWASTLAND samt Heinola capell i Savolax och Itis sockn i Kymmenegårds lähner. Ritad för hand och färgad, limmad på tyg. 56 x 98 III.2./98

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

315

315 Landskaps- och länskartor: Savolax

SAVOLAX LÄHN. (Sysmä, Hardola, Hirvensalmi, St Michels, Jockas, Sulkava, Menduharju, Christina, Pumala socknar och capeller.) Ritad för hand och färgad, limmad på tyg. 56 x 103,3 III.2./97

SPONSOR: Äänekosken liike- ja virkanaiset rf

200 €

Doria

314

314 Landskaps- och länskartor: Kexholm

E.A. Utter/ C. Beckman, GEOGRAPHISK CHARTA ÖFVER SÖDRA DELEN AF KEXHOLMS LÄN med Pärno ström och ladugårdarne samt stadens dels häfde- dels afråade ägor. Författad år 1651 af Landtmätaren Eric Andersson Utter. Copierad uti Kongl. Landtmäterie-Contoiret i Stocholm år 1791 af Carl Beckman. (Även tyskspråkig titel) 67,5 x 136,5 III.2./62

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

313

313 Landskaps- och länskartor: Sydösterbotten

J.R. Aspelin, ETELÄ POHJANMAAN KARTTA 1550-60. Kokoilemia muinaistutkinnon alalta. Julkaissut J.R. Aspelin. 1871.- Lith. F. Tilgmann, Helsingfors. 24,8 x 24,5 III.2./53

SPONSOR: Ari Aaltos fond

200 €

Doria

312

312 Landskaps- och länskartor: Viborgs län

GEOGRAPHISCE CHARTAE ÜBER DAS WIBURGSCHE, Friedrichshamnsche, Willmanstrandsche, Neüschlottsche und Kexholmsche Kreis Des Wiburgschen Gouvernements, Verfasset Im Jahr. 1788. (Ritad för hand) 89,6 x 90,7 III.2./34

SPONSOR: Lektor Leena-Maija Åberg-Reinke

200 €

Doria

311

311 Landskaps- och länskartor: Nyland och Tavastland

KARTA ÖFVER EN DEL AF NYLAND OCH TAVASTLAND, från Helsinge till Elimä, från Hauho till Vuohijärvi. Tuschritning, sannolikt från början af 1800-talet.] c. 43,5 x 39 III.2./24

SPONSOR: Ari Aaltos fond

200 €

Doria

310

310 Landskaps- och länskartor: Österbotten och Kajanaland

CHARTA ÖFVER ÖSTERBOTTEN OCH CAIANENBORGS LÄN. Ritad för hand. 54 x 43,5 III.2./23

SPONSOR: DI Kari Karjalainen

200 €

Doria

309

309 Landskaps- och länskartor: Österbotten och Kajanaland

H. Aspegren, CHARTA ÖFVER ÖSTERBOTN sammandragen utaf Geometriske, Charta Värcken af Hans Henric Aspegren Ph. Doctr. Mag- och Ingenieur. Ritad för hand. 54,5 x 42,7 III.2./22

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

308

308 Landskaps- och länskartor: Åland

C. Tärnström, CHARTA ÖFVER ÅLAND. Del. C(hristophorus) T. (ärnström). Sc. C.G.W. (Medföljt C. Tärnströms afhandling Specimen historicum de Alandia. Upsaliae 1739.) 20,5 x 30 III.2./10

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

307

307 Landskaps- och länskartor: Neva-floden och Ladoga

TECENIE NEVY REKI IZ LADOSKAGO OZERA K ST. PETERBURGU. - Fluvius Newa e Lacu Ladoga Petropolin versus procurrens. (Pars Kareliae.) S.l. & a. 45,4 x 60,3 III.2./9

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

306

306 Landskaps- och länskartor: Ingermanland och Karelen

KARTA INGERMANLANDII I KARELII, pecatana pri Imperatorskoj Akademii Nauk. S.l. & a. 60,3 x 46 III.2./8

SPONSOR: FM Maria Hokkanen

200 €

Doria

305

305 Tidiga administrativa och översiktskartor över Finland

MAGNUS DUCATUS FINLANDIAE. (1700-talet) 49,8 x 57 III.1./7

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

304

304 Tidiga administrativa och översiktskartor över Finland

INNEMING VAN TAVASTHUS IN FINLANT, door den Graef van Apraxin etc. nevens de groote nederlage der Zweden, met verlies hunner Trommels en Velt tekenen, en een groot getal van Krygs benden; voorgevallen den 6 van Wynmaent 1713. Tavasthusa in Finlandia expugnata a Comite Apraxino etc. cum magna clade Suecorum, et jactura tympanorum et vexillorum, multarumque copiarum militarium 6 die Oct: an: 1713. 13,4 x 17,4 III.1./6

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

303

303 Tidiga administrativa och översiktskartor över Finland

T.C. Lotter, MAGNI DUCATUS FINLANDIAE RUSSIAE PARTIM, partim Sueciae subjecti; Sinus item Bothnici ac Finnici nova et accurata delineatio. Calamo et sumtibus Tobiae Conradi Lotter, Geogr. Aug. Vind. Cum Priv. S. Vic. in part. Rheni Suev. et Franc. juris. 48,4 x 56,1 III.1./5

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

302

302 Tidiga administrativa och översiktskartor över Finland

M. Seutter, MAGNI DUCATUS FINLANDIAE RUSSIAE PARTIM, partim Sueciae subjecti; Sinus item Bothnici ac Finnici nova et accurata delineatio. Calamo et sumtibus Matthaei Seutteri, S.C.M. Geogr. Aug. Vind. Cum Priv. S. Vic. in part. Rheni Suev. et Franc. juris. 48,7 x 57,2 III.1./4

SPONSOR: Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse

200 €

Doria

301

301 Tidiga administrativa och översiktskartor över Finland

MAGNUS DUCATUS FINLANDIAE NOVA ET ACCURATA DELINEATIO. D:o Jacobo Schütz, Sueco etc. tabula haec geographica submisse offertur. [1730-40?] 43,7 x 52,9 III.1./3

SPONSOR: Inkeri Voipio

200 €

Doria