Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Nationalbibliotekets namngivna fonder

Anu Karessuos fond

Anu Karessuos fond FM Anu Karessuo donerade 14.8.2006 startkapitalet för att grunda en namngiven fond i anknytning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv. Hon har ett speciellt intresse för musik som fick sin början redan i flickskolan i Joensuu, och den nya fonden som bär donatorns namn skall särskilt stöda anskaffningen av musikhandskrifter.

Anu Karessuo, som har studerat vid Helsingfors universitet, är geolog till sin utbildning. Eftersom hon var naturvetare kom hon aldrig i nära beröring med Nationalbibliotekets skatter under sin studietid, men den nya fonden förbättrar möjligheterna att stifta närmare bekantskap med dem. Karessuo firade i september 2006 också en bemärkelsedag och utökade den nya fonden med en bemärkelsedagsinsamling.

Donatorn ville med sin fond först rädda kompositören Armas Launis kompositionshandskrift Sju bröder, som är den första finländska komiska operan och är komponerad till Aleksis Kivis text. Partituret, som delvis är skrivet med blyertspenna, är i nästan oläsbart skick. Inom ramen för programmet Rädda boken kommer dess bevarande för forskningsändamål och för uppförande av verket att tryggas genom konservering och digitalisering.

Kari Suokkos fond

Kari Suokkos fond Helsingfors universitets förvaltningsdirektör, jur.lic. Kari Suokko donerade intäkterna från den insamling som ordnades till hans 60-årsdag 12.7.2006 som kapital till en namngiven fond som grundats i anslutning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv. Fondens ändamål är att stöda bevarandet av det litterära kulturarvet, särskilt kartografiskt material som har anknytning till Österbotten.

"Jag är speciellt intresserad av kartor, eftersom de avspeglar sin egen tid och dess atmosfär. Kartor är lagom tydliga för en jurist, men tilltalar också känslorna genom sin skönhet", konstaterar Suokko. Allra först kommer Suokkos fond att delta i projektet Rädda Boken genom att stöda konserveringen och digitaliseringen av illa medfarna kartor över Finland från 1700- och 1800-talet.

Så här motiverar Suokko sin donation: "Jag uppskattar högt Nationalbiblioteket och dess uppgift som är att värna om kulturarvet. Omätbart värdefulla skatter har blivit anförtrodda Nationalbiblioteket, och det är viktig att de bevaras för kommande generationer."

Vesa Kauttos fond

Fil.dr. Vesa Kautto, som länge varit en förgrundsgestalt inom biblioteksvärlden, ordnade med anledning av sin 70-årsdag 15.6.2006 en bemärkelsedagsinsamling till förmån för Fonden för kulturarv. För förvaltningen av de insamlade medlen grundades en fond som bär Vesa Kauttos namn och skall stöda bevarandet av Nationalbibliotekets fond för kulturarv.

Vesa Kautto inledde sin mångsidiga karriär vid Helsingfors universitetsbibliotek år 1961 och har sedan dess varit verksam inom olika expert- och förtroendeuppdrag vid biblioteket. Han fick senare mera erfarenhet på området som föreståndare för Tammerfors tekniska högskolas bibliotek och som överbibliotekarie vid Uleåborgs universitetsbibliotek samt som den första professorn i biblioteksvetenskap och informationsforskning vid Uleåborgs universitet. Den numera pensionerade doktorn är fortfarande aktivt verksam inom biblioteks- och kulturlivet.

Päivi Setäläs fond

Päivi Setäläs fond Professor Päivi Setälä donerade medel för att grunda en namngiven fond i anslutning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv. Fondens startkapital bildas av den summa på 5000 euro, som Helsingfors universitet beviljade henne 27.3.2006 som J. V. Snellman -pris. Setäläs fond har som mål att bevara och utöka kulturarvet.

Professor Setälä är en meriterad historieforskare, en förespråkare för det europeiska samt en banbrytare för ett vetenskapligt kvinnoperspektiv. Spåren av hennes verksamhet syns i hela universitetets kultur- och PR-verksamhet samt i fonderna. Den här egna namngivna fonden är ett nytt bevis på Päivi Setäläs orubbliga vilja och förmåga att verka för sådana saker som är viktiga för henne själv.

Ari Aaltos fond

Verkställande direktör Ari Aalto startade med anledning av sin 50-årsdag 13.2.2006 en bemärkelsedagsinsamling. För förvaltning av fondens avkastning grundades en namngiven fond i anslutning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv.

"Avkastningen av insamlingen översteg alla mina förväntningar. Donatorerna tackade mig för ett gott val av donationsobjekt och stödet från vissa företag blev kanske därför lite större," kommenterade Aalto sin insamling. Aalto, som i Saloregionen har ett eget teknologiföretag, Murunda Oy, har läsning som särintresse, och böckerna utgör en viktig del av hans dagliga liv. Han blev bekant med projektet Rädda Boken på bokmässan i Helsingfors och objektet för födelsedagsinsamlingen var klart genast från början.

Ari Aaltos fond har inom programmet Rädda Boken understött räddandet av fyra verk, Minna Canths Työmiehen vaimo, gamla kartor över Nyland, Tavastland och Södra Österbotten samt 1900 års Finlandsnummer av Mir Iskusstva med 2000 euro.

Eero Niinikoskis fond

Eero Niinikoskis fond Med stöd av avkastningen från Eero Niinikoskis bemärkelsedagsinsamling 5.8.2005 grundades en fond som bär donatorns namn, med ändamålet att stöda Nationalbibliotekets kulturarv.

Som sin första kulturgärning understödde Niinikoskis fond år 2005 inom programmet Rädda Boken konserveringen och digitaliseringen av Michael Agricolas värdefulla verk Käsikiria castesta ia muista Christikunnan Menoista med 2000 euro.

Direktör Niinikoski är en långvarig kulturpåverkare. Han har gjort karriär som direktör med ansvar för UPM-Kymmenes industriella traditions- och kulturfrågor samt som intendent för Verlas fabriksmuseum, som ägs av koncernen och valts till ett av Unescos världsarvsobjekt. Niinikoski är också en inbiten bibliofil. Ett långvarigt samarbete med Helsingfors universitetsbibliotek har fått denne påverkare inom papperskoncernen att oroa sig över böckernas framtid. Niinikoski ser projektet Rädda Boken som ett intressant instrument genom vilket han kan verka för en sak som han upplever som viktig.

 

Till sidans början