Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Donationer av litteratur och annat material under 2000-talet

2007

Biblioteket mottog dels som donation och dels genom inköp från Hellemäkis arvingar en av Sulo Hellemäki sammanställd värdefull samling på 3400 grammofonskivor. Sulo Hellemäki (1925–2006) var polis i Esbo, som under sina pensionärsår blev intresserad av att samla på grammofonskivor. Samlingen är i gott skick och har sammanställts med stor sakkunskap. Den består av 78 varvs skivor, bland vilka finns ett stort antal sällsynta historiska inspelningar, bland annat sådana som utkom i små upplagor under depressionstiden på 1930-talet. Värdefull är också den fullständiga serien av 600 ODEON 228 000-skivor. Hellemäkis samling kompletterar det Nationalfonoteket och kommer till nytta för forskningen kring den inhemska musiken.

Lantmäteriverket donerade en samling av kartor över Finland från autonomins tid och självständighetstiden. Donationen, som omfattar omkring 3000 kartblad, innehåller bland annat kartor över det avträdda Karelen, vilka enligt fredsvillkoren efter senaste krig måste överlämnas till Sovjetunionen i flera vagnslaster. Med hjälp av lantmäteriverkets donation har nationalsamlingen fått ersatt en del av de överlämnade sockenkartorna och topografiska atlaserna. I donationen ingår också sockenkartor från 1840-talet samt orienteringskartor från 1940–60 talet. Donationen kompletterar nationalbibliotekets samling på 70 000 kartblad i synnerhet när det gäller materialet från självständighetstiden.

Kanslichef Markku Linna donerade Olaus Georgi Svebidius' Yxinkertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylize, kysymysten ja wastausten cautta edes pandu. Verket är en katekes som är tryckt i Stockholm och Åbo, och är sammanställd från arkhäften som hört till två olika upplagor (1751 och 1765).

Som donation av Pirjo och Leon Desfontaines en latinsk bibel tryckt i Antwerpen 1630.

Som kompletterande donation av professor Heikki Solin litteratur i klassisk filologi och antikforskning.

2006

Nationalbiblioteket mottog som donation från Helsingfors stadsbibliotek en raritetssamling som sammanställts under flera årtionden. Samlingen omfattar närmare ettusen verk, huvudsakligen inhemskt tidnings- och bildmaterial. Donationen överräcktes av bibliotekarie Maija Berndtson. Till samlingen hör de viktigaste fennomantidskrifterna från 1800-talet, läroböcker, religiös litteratur och skönlitteratur. Fastän största delen av materialet redan ingår i Nationalbibliotekets samlingar, är parallellexemplar av sällsynta böcker alltid värdefulla för forskning och utställningar. Speciellt betydande är årgångarna mellan 1730 och 1799 av den i Stockholm utgivna serien Kongl. Vetenskaps-academiens handlingar samt Alexis de Tocquevilles Om folkväldet i Amerika i svensk översättning, vilka tidigare saknades i Nationalbibliotekets samlingar. Den sistnämnda boken utkom på finska först 2006.

FM Anna Kautto deponerade Jean Sibelius kompositionshandskrift Kotikaipaus. Sibelius komponerade och dedicerade den här trestämmiga sången till donatorns mor, Anna Levón och hennes två systrar sommaren 1902 i Sääksmäki.

Alexander Amatus Thesleffin arkisto sai arvokkaan täydennyksen, kun Jahr Tesleff lahjoitti kirjastolle kenraali A.A. Thesleffin sotapäiväkirjat vuodelta 1813. Päiväkirjat kuvaavat Venäjän armeijan ja Napoleonin joukkojen välisiä taisteluja halki Saksan aina Pariisiin saakka. Kenraali Thesleff (1778-1847) loi merkittävän sotilasuran ja toimi yliopiston sijaiskanslerina sekä tsaari Nikolai I:n ja kenraalikuvernööri Menshikovin luottohenkilönä.

Biblioteket mottog som testamentsdonation av journalisten Rudolf Sykäinen donatorns memoarer, handskrifter, brev, intervjuer och tidningsurklipp. Donationen kompletterar Sykäinens tidigare donationer från åren 1999-2001. Rudolf Sykäinen (1924-2005) var född i Ingermanland och hade studerat vid diplomathögskolan i Moskva. Han var verksam som tolk, översättare, författare och journalist.

Litteratur på tjeckiska som donation av översättaren Kirsti Siraste.

Rysk emigrantlitteratur som donation av professor Nikita Struven och stiftelsen Russkaja emigratsija.

Som donation av professor Jyrki Siukonen punk- och underground-tidskrifter från 1977-1983.

Som donation av Utrikesministeriets bibliotek Zacharias Topelius verk En resa i Finland.

Som donation av kompositören Kalevi Aho dennes egna kompositionshandskrifter.

En kompletterande donation av Kirsti Putus-Pyynönen till Richard Faltins arkiv.

Som donation av Erkki Jokinen två spanska Antiphonarier från 1500-talet.

2005

Sampo -koncernen har deponerat till biblioteket en betydande serie av medeltida verk, Biblia cum postillis Nicolai de Lyra, en omfattande bibelkommentar av den högt uppskattade franska teologen Nicolaus de Lyra (ca 1270/1275-1349) som var franciskanermunk i Paris. Hans uppfattningar om tolkningen av Bibeln var revolutionerande och anses ha påverkat uppkomsten av den lutherska reformationen. Verket har tryckts av 1400-talets mest kända tyska boktryckarmästare Anton Koberger. Denne var verksam i Nürnberg och utgav fyra upplagor av verket, som alla var nästan identiska sinsemellan. Verket är i fyra delar och de band som har deponerats till biblioteket härstammar alla från samma upplaga från åren 1485-1497. Den yttre utformningen är typisk för Kobergers produkter. Serien som är konstfärdigt dekorerad med initialer utökar bibliotekets dyrbara inkunabelsamling och bjuder på fascinerande objekt bland annat för den kyrko- och kulturhistoriska forskningen.

AEL (tidigare Institutet för yrkesfrämjande) har donerat ett värdefullt verk i två delar om järnets tillämpningar och historia, Försök till järnets historia med tillämpning för slögder och handtwerk. Författaren, svensken Sven Rinman, var kemist och bergsingenjör, och han anses som den svenska metallurgins fader. Verket, som inte tidigare har ingått i bibliotekets samlingar, är från 1782.

Tokyo Geographical Society har donerat ett faksimil av ett kartverk över de japanska öarna från Edo-perioden (1603-1867). Donation består av nio stora rullar, placerade i ett träfodral.

Finlands slavistkrets rf. donerade till biblioteket sitt eget arkiv, som innehåller material i anslutning till kretsens verksamhet 1964-2000. Slavistkretsen grundades år 1964 av Valentin Kiparsky, professorn vid Helsingfors universitet och akademikern, som var född i S:t Petersburg och efter revolutionen hade emigrerat till Finland.

2004

Heikki A. Reenpääs historiska bibliotek
Biblioteket mottog 17.9.2004 av Heikki A. Reenpää en av sina mest betydande donationer genom tiderna. Donationen är en verklig kulturgärning, eftersom Reenpääs historiska privatbibliotek på 25 000 volymer som hopsamlats under fyra generationer, nu blir nationell kulturegendom. Reenpääs bibliotek har sammanställts med stor sakkunskap, systematik och kärlek till litteraturen. Biblioteket innehåller rikligt med sällsynt 1600- och 1700-talslitteratur från svenska tiden. I biblioteket ingår bland annat biblar samt böne- och psalmböcker börjande från det av Michael Agricola översatta första Nya Testamentet från 1548, samt långa serier med tidskrifter, almanackor, lagar och förordningar samt disputationer vid Åbo akademi. Till donationen hör också en värdefull samling med inhemsk skönlitteratur som sträcker sig ända till våra dagar. Donationen, som blir en specialsamling som bär Heikki Reenpääs namn, kommer att komplettera nationalbibliotekets inhemska samling. Verken som ingår i samlingen kommer att placeras i en särskild läsesal och katalogiseras i databasen Helka. Enligt donatorns önskemål skall samlingen betjäna forskningen och utställningsverksamheten.

Verkställande direktör Ilkka Paateros donation, Sigfridus Aronus Forsius Prognostica astrotheologica, tryckt i Stockholm år 1621.

Donation från Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton SULASOL (Finlands sångar- och musikerförbund), Jean Sibelius brev till Heikki Klemetti.

2003

Einari Marvias musikarkiv
Kompositören, förlagschefen och forskaren Einari Marvias arkiv är en donation till biblioteket. Arkivet innehåller kompositioner, utkast, handskrifter och biografiskt material. Dess storlek är betydande och omfattar tidsmässigt handskrifter från 1920-talet fram till 1990-talet. Av donationen bildades i biblioteket Einari Marvias arkiv, som gjordes känt vid en utställning vid årsskiftet 2003-2004. Einari Marvias studerade komposition vid Sibelius-akademin och komponerade solosånger, men utförde sin huvudgärning som förlagschef vid Musik-Fazer och som musikforskare.

Donation från Republikens president Tarja Halonen, Sankt-Petersburg, ett 300-årsjubileumsverk.

Notpublikationer, kompositörers verkförteckningar och fullständiga kritiska editioner av franska kompositörer, donerade av Versailles barockmusikcenter.

En omfattande samling ljudband som komplettering till kompositören Jaakko Salos ljudbandsarkiv.

Kompositionshandskrifter av tonsättaren Tauno Marttinen.

En donation med bulgarisk litteratur från universitetet i Sofia.

2002

Georg Henrik von Wrights korrespondens och privatbibliotek
Akademiker Georg Henrik von Wright donerade sitt vetenskapliga privatbibliotek och privata korrespondens till Nationalbiblioteket på sommaren 2002, ett år före sin död. Von Wrights hustru Elisabeth kompletterade donationen år 2004 med sin mans korrespondens från dennes sista levnadsår. Samlingen omfattar över 2000 volymer filosofisk litteratur och korrespondens med över tusen personer under sjuttio års tid. Av donationen har i biblioteket bildats specialsamlingen Wrightiana över vilken Risto Vilkko år 2005 utgav en katalog, Bibliotheca Wrightiana. Von Wrights donationssamling presenterades vid Nationalbibliotekets, Helsingfors universitets filosofiska institutions och Filosofiska föreningens i Finland gemensamma utställning på hösten 2004.

Donation från Republikens president Tarja Halonen: fyrdelad serie om litteratur av den ryske forskaren N. N. Skatov.

Donation från Finlands kommunförbund: böcker och småtryck.

Kompositören, textförfattaren och arrangören Jaakko Salos populärmusikaliska samling med vinylskivor, master-band och live-upptagningar från och med 1950-talet.

Kompositioner och bokmanuskript av kompositören Tapio Lipponen.

Kompositionshandskrifter av musikkapten Teuvo Laine.

Fru Helmi Holms donation med amerikafinska grammofonskivor.

Donation från Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (Informationscentret för finländsk musik): kompositionshandskrifter.

2001

Kompositionshandskrifter och personarkiv
Helsingfors universitetsbibliotek och Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (Informationscentret för finländsk musik) ordnade under åren 1998-2000 ett projekt för kartläggning och insamling av finländska kompositörers kompositionshandskrifter och personarkiv. Projektet fick namnet Lyyra. Som resultat fick biblioteket handskrifter av 141 finländska kompositörer av både seriös och lätt musik antingen som donationer eller som depositioner. Kompositörsarkiven innehåller material av många olika slag, såsom film-, kör- och vokalmusik, scenisk musik, symfonier och andra orkesterverk, schlagrar, barnsånger och popmusik samt dokument, korrespondens och fotografier. Biblioteket mottog material bland annat från följande kompositörer eller deras arvingar: Kalevi Aho, Toni Edelman, Einar Englund, Mikko Heiniö, Dimitry Hintze, Bengt Johansson, Jukka Kuoppamäki, Jyrki Linjama, Sakari Mononen, Veli-Matti Puumala, Einojuhani Rautavaara, Kaija Saariaho och Esa-Pekka Salonen.

Professor Aune Jääskinens konsthistoriska arkiv.

Professor Patricia Seppäläs privatbibliotek.

Skolrådet Arvo Inkiläs privatbibliotek.

Magister Georg Luthers kompletterande donation till släkten Luthers arkiv.

Professor Heikki Solins donation av antik litteratur. Komplettering till donationerna på 1980-talet.

Finlands kommunförbunds donation av småtryck.

Såsom donationer från Uppsala universitetsbibliotek och Mari Blåfield arkivmaterial om släkten Nordenskiöld till Frugård-samlingen.

2000

Kvinnosakslitteratur
Unionen, Kvinnosaksförbundet i Finland rf donerade en samling med litteratur om kvinnosaksrörelsen från 1800-talet fram till 1960-talet, sammanlagt omkring 2500 volymer. Samlingen kom till på Kvinnornas utställning i Köpenhamn 1895, till vilken man samlade litteratur om den finländska kvinnan och av kvinnor skriven litteratur. Unionens samling har under årens lopp utökats genom inköp och donationer, av vilka de mest betydande har varit chefredaktör Maikki Fribergs och lärarna Lucina Hagmans och Helmi Tengens testamentsdonationer. Till samlingen hör också rikligt med konferenspublikationer av den internationella kvinnorörelsen och kvinnornas fredsrörelse från och med 1880-talet. Med finns också biografier av kvinnor och donationsverk försedda med dedikationer av inhemska kvinnliga författare. Materialet är katalogiserat i samlingsdatabasen Helka.

Professori Bjarne Huldénin tekniikan historiaa käsittelevä kirjakokoelma.

Professor Heikki Solins donation med litteratur på antikforskningens område. Komplettering till donationerna på 1980-talet.

Lektor Eeva Niinivaaras bibliotek.

Från Finland-Tjeckien-sällskapet rf: en donation med 35 hyllmeter tjeckisk litteratur.

Finlands nationalteaters musikarkiv.

Teostos konsertprogram.

Vanda underhållningsorkesters arkiv.

Kapellmästare Tauno Hannikainens ljudbandsarkiv, som innehåller upptagningar av musikframföranden och ljudinspelningar i anslutning till musiklivet från åren 1920-1968.

Kompositionshandskrifter av följande moderna tonsättare: Eero Hämeenniemi, Lasse Jalava, Juha T. Koskinen, Sakari Mononen, Hannu Sinnemäki, Harri Suilamo, Tapio Tuomela och Johan Willgren.

 

Till sidans början