Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Varför behövs Ditt stöd?

Manuale Finnonicum (foto: Sanna Järvinen) Det har redan blivit bråttom med att effektivera bevaringsåtgärderna, för en betydande del av Nationalbibliotekets tryckta samlingar hotas att förstöras. Med tidens gång och genom flitig användning blir pappret och de övriga materialen sköra och samlingarna blir snabbt oanvändbara.

Nationalbiblioteket använder rikligt med resurser till bevaringsarbetet, men det här räcker inte till. Förutom den offentliga finansieringen behövs privat finansiering och samarbetspartner för att rädda vår gamla litteratur och för att bygga upp ett intressant och omfattande nätbibliotek till allmänhetens förfogande. Kulturarvet utgör en del av vår gemensamma nationalegendom, och ansvaret för dess bevarande tillhör var och en.

Vår fond har som mål att stöda Nationalbiblioteket i konserveringen och digitaliseringen av kulturarvet, i främjandet av kännedomen om kulturarvet samt genom kompletterande anskaffningar, forsknings- och publikationsverksamhet. Genom nätens förmedling kan kulturskatterna i digitaliserad form i stor skala bli tillgängliga för forskarna och allmänheten nu och i framtiden. Det digitala material som uppstår kan också komma till nytta för kulturindustrin.

Även om alla tryckta dokument inte mera kan räddas i deras fysiska form, kan deras innehåll i digital form bevaras för kommande generationer.